แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

แผนปฏิบัติการ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2563 ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีความรู้พื้นฐานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ. 2564 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ
ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของแต่ละภาคส่วนที่มีความตระหนักและความรู้เรื่องคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

3 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ

มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ
1.1.1.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. จัดทำกลไก ทิศทาง และแผนการดำเนินงานเสริมสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่สาธารณะให้ครอบคลุมคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ และวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
1.1.1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีสื่อ และ/หรือกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และสาธารณชน 1. การฝึกอบรมความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและสร้างจิตสำนึก รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช แพร่ หนองบัวลำภู และ อุทัยธานี
2. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. ประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang)
5. การจัดนิทรรศการและจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึง ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์อยู่ในภาคส่วนต่างๆ เช่น พืชสมุนไพร พืชและสัตว์พื้นเมืองและที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
6. จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7. จัดทำหนังสือความหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี สุรินทร์ นครพนม และสุโขทัย
1.1.1.3 จัดประชุมทางวิชาการ กิจกรรมรณรงค์ค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. โครงการอยู่ร่วมกัน ฉันและเธอ (ป่าไม้)
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดกิจกรรมรณรงค์และค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
1.1.1.4 เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. เสริมสร้างความตระหนักและบทบาทของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะสตรีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ
1.1.2.1 ส่งเสริมให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ 1. ส่งเสริมให้มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.1.2.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ทันสมัยและและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.1.2.3 จัดทำหลักสูตรในการอบรมเจ้าหน้าที่ ชุมชนท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการจัดทำหลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น อนุกรมวิธาน การวาดภาพและถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายของพืชกับสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของพืช และค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2. การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้มีการนำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนและเยาวชน
4. โครงการ E-learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้กับครู นักเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2563 ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ภายในปี พ.ศ. 2563 มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ. 2563 กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการแก้ไข
ภายในปี พ.ศ. 2564 มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
ภายในปี พ.ศ. 2564 มีการดำเนินการเพื่อลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด

1 สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการตามแผนต่องบประมาณทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

2 จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น ที่ผนวกประเด็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

3 มีกลไกทางการเงินที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

4 จำนวนกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการแก้ไข

5 มีกลไกในการเชื่อมโยงการดำเนินการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่างๆ

6 มีการดำเนินงานเพื่อลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ภาคส่วน

มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ
1.2.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการประสานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่างๆ 1. ส่งเสริมการจัดตั้งหรือพัฒนากลไกคณะกรรมการเพื่อบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับจังหวัด
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการประสานและเชื่อมโยงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างภาคส่วน และในระดับต่างๆ
1.2.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. ศึกษาและทบทวนกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในภาคส่วนและระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดทำกฎหมายลำดับรองและเสริมสร้างสมรรถนะในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
1.2.1.3 ส่งเสริมและสร้างมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางในการนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 1. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้หรือพันธบัตรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามหลักการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Service)
2. จัดทำแนวทางในการนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนนโยบายและมาตรการในระดับต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจทางบวก และลดแรงจูงใจทางลบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ผลักดันการดำเนินงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาเครื่องมือและศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
1.2.1.4 พัฒนากลไกทางการเงินและกลยุทธ์ในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 1. ส่งเสริมและร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานให้ทุนระดับนานาชาติ
2. จัดทำกลไกทางการเงินและกลยุทธ์การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การสนับสนุนทุน/งบประมาณในการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
1.2.1.5 พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงการดำเนินงานตามอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1. ศึกษา กำหนดแนวทาง กลไก และระบุประเด็นสำคัญในการเชื่อมโยงการดำเนินงานตามอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2.1.6 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ 1. สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วม/การดำเนินงานภายใต้ความริเริ่มของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.2.1.7 เสริมสร้างสมรรถนะของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุวัตการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการด้านความตกลงและองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคี คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และความตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนไทยเพื่อกำหนดท่าที/ความเห็นของประเทศไทย สำหรับเข้าร่วมการประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และความ ตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4. จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุม จัดทำกรอบท่าที และการเจรจาในการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ
1.2.2.1 สอดแทรกประเด็นและการตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน องค์กรทางธุรกิจ เป็นต้น 1. บูรณาการต้นทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในภาคการผลิตและระบบบัญชีประชาชาติ
2. ผลักดันเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ เข้าสู่นโยบาย/แผน และมาตรการทั้งในระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน รวมถึง ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพลังงาน
3. บูรณาการประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบาย แผน และการดำเนินการของภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง
1.2.2.2 สนับสนุนการถ่ายทอดเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศในภาคส่วนและระดับต่างๆ และเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดทำแผนความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 1. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย
2. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนเมือง และชุมชนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนระดับท้องถิ่นและชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ
1.2.3.1 จัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ป่าครอบครัว)
2. เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
3. จัดตั้งและเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครอง เฝ้าระวังชนิดพันธุ์พืชหายาก พืชที่ถูกคุกคามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
4. สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
5. จัดตั้งและสร้างสมรรถนะเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำในทุกระดับ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่สากล
7. สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และถิ่นที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
9. เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรชีวภาพ
10. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน
11. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ คุ้งบางกระเจ้า
1.2.3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 1. โครงการส่งเสริมการสร้างผืนป่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
2. หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาสังคม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในอนาคต
3. อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ/อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม
4. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการ ตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. สร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ในการจัดการป่าชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
1.2.3.3 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจจัดทำแผนธุรกิจและกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นหรือเครือข่ายภาคประชาชน 1. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนองค์กรเอกชน/ชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินการดำรงรักษาพื้นที่ธรรมชาติ
2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับดำเนินกิจกรรมของทุกภาคธุรกิจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงอบรมการดำเนินงานและใช้คู่มือ